Model Period istraživanja  Uzorak Dimenzije
1951 Talcott Parson i Edward Shils    
 1. Afektivost vs afektivna neutralnost
 2. Orijentacija ka sebi vs orijentacija ka kolektivu
 3. Unversalizam vspartikularizam
 4. Ascription vs postignuće
 5. Specificity vs diffuseness
1961 Florence Kluckhohn i Fred Strodtbeck   Mormoni, Amerikanci španskog porekla, Teksašani Navaho indijanci i Zuni indijanci
 1. Odnos prema ljudskojprirodi (zla ili dobra)
 2. Odnos prema prirodi (harmonija ili gospodarenje prirodom)
 3. Odnos prema vremenu (prošlost-sadašnjost i budućnost)
 4. Odnos prema aktivnostima (biti ili činiti)
 5. Odnos prema ljudima (grupa ili individualac)
1969 Alex Inkeles i Daniel Levinson   Kultura je definisana na nivou nacija - defnisali su standradna analitička pitanja
 1. Odnos prema autoritetu
 2. Maskulina vs feminina analitička pitanja
 3. Odnos prema konfliktima - expresivna vs inhibirajuća ponašanja u odnosu na konflikt
1976 Edvard Hall     6. Kulture visokog konteksta i
7. Kulture niskog konteksta
1980 Hofstede 1967-1973 IBM zaposleni, 40 zemalja, 75 zemalja, 116.000 ispitanika
 1. Distance moći
 2. Izbegavanje neizesnosti
 3. Individualizam vs Kolektivizam
 4. Maskulinevs Feminine vrednosti
1988 Hofstede i Bond (1988) 1980-1900 Studenti, World value survey results, 22 zemlje Bond. WVS 93 zemlje 5. Long term orientation
2001 Hofstede (2001) 2000    
2010 Hoistedei drugi (2010)      
1994 Trompenars 1900-1990 Menadžeri. poćeo sa 2B (15000 ispitanika)
zemalja. završio sa 74 zemlje 143.000 ispitanika)
 1. Partikularizam vs univerzalizam
 2. Kolektivizam vs individualizam
 3. Afektivno vs neutralno
 4. Difuznovsspeciüćno
 5. Ascription vs postignuće
 6. Odnos prema vremenu
 7. Odnos prema prirodi
1994 Schwartz 1900-1992 Studenti i nastavnici_ počeo sa 49 zemlje i
35.000 ispitanika, istraživanjeje proširena na 75
zemlje i 43.000 ispitanika
 1. Embededness
 2. intelektualna autonomija
 3. Afe ktivna autonomija
 4. Hijerarhija
 5. 5. Egalizatarizam
 6. ó. Mastery
 7. 7. Harmonija
2004 GLOBE 1990 Menadžeri, 58 zemalja i 17.000 ispitanika
 1. Odnos prema neizvesnosti
 2. Distanca moći
 3. institucionalni kolektivizam
 4. In group kolektivism
 5. Gender egalitarism
 6. Asertivnost
 7. Urijentacija ka budućnosti
 8. Urijentacija ka performantnosti
 9. Orijentacija ka ljudima

Preuzeto i adaptirano prema Capelli 0.. Eanhiial, S.K„ Alas_ R., Sommer.

L. i Ossenkop. E. (2013) ..biapping values in old vs ne« members oi the
European Union - a comapra tive analysis oi public sector cultures":

Cross Cultural Management_ Vol 20_ No 4, 201 3, pp. 503-527, str. 508 i 509